Jak określić wartość środka trwałego?

Środki trwałe to składniki majątku firmowego, które zgodnie z prawem każdy przedsiębiorca musi poddać amortyzacji. Zalicza się do nich np. samochody firmowe, komputery, specjalistyczne narzędzia i urządzenia czy też nieruchomości wykorzystywane w trakcie prowadzenia działalności. Prawidłowo przeprowadzona amortyzacja wiąże się przy tym z koniecznością obliczenia wartości początkowej każdego takiego środka. Na czym to wyliczenie polega w praktyce?

W jaki sposób ustala się wartość środków trwałych?

Wartość środków trwałych określa się na podstawie sposobu ich nabycia. W związku z tym wartości początkowe wszystkich składników majątku oblicza się według następujących zasad:

  • w przypadku odpłatnego nabycia – pod uwagę należy wziąć cenę środka trwałego w chwili nabycia, powiększoną o ewentualne koszty związane z zakupem naliczane do dnia, w których środek został przekazany do użytkowania nowemu podmiotowi. Mowa np. o kosztach transportu, ubezpieczenia czy montażu. Podstawą ustalenia wartości środka trwałego zwykle jest faktura lub rachunek,
  • w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – uwzględnia się koszty poniesione na rzecz produkcji środka trwałego. Można do nich zaliczyć wydatki na materiały czy koszty wynagrodzenia za usługi na określonych etapach wytwarzania produktu,
  • w przypadku nabycia w sposób nieodpłatny np. w ramach darowizny lub spadku – szacunku wartości początkowej środka trwałego dokonuje się na podstawie wartości rynkowej ustalonej na dzień jego nabycia.

Jeśli wciąż masz wątpliwości, jak określić wartości środków trwałych, będących składową majątku Twojej firmy, skontaktuj się ze swoim biurem księgowym. We Wrocławiu wsparcie w tym zakresie zapewni nasze biuro rachunkowe „Ibis”. Możemy Ci zaoferować kompleksową pomoc w prowadzeniu księgowości.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.