Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Do wystawienia świadectwa pracy zobowiązany jest każdy pracodawca, który rozwiązał lub zakończył współpracę z pracownikiem zatrudnionym na umowę o pracę. Jeśli umowa o pracę zostanie nawiązana ponownie, po wygaśnięciu dotychczasowej, wówczas pracodawca ma obowiązek wydać taki dokument wyłącznie na żądanie samego pracownika. Zatrudniający musi wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie, niezależnie od uprzedniego rozliczenia między stronami. To, co powinien zawierać dokument, szczegółowo regulują przepisy. Dowiedz się, jakie informacje muszą się znaleźć w świadectwie pracy.

Świadectwo pracy – jakich informacji nie może w nim zabraknąć?

Wsparcie przy wydawaniu świadectw pracy zapewnia biuro księgowe IBIS, które oferuje kompleksową obsługę księgową firm we Wrocławiu. Co musi zwierać taki dokument? W świadectwie pracy muszą się znaleźć wszystkie informacje o:

 • okresie lub okresach zatrudnienia,
 • wymiarze czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach lub pełnionych funkcjach.

Oprócz tego dokument powinien też zawierać informacje dotyczące:

 • trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36 (1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy,
 • urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku,
 • wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu ojcowskiego,
 • wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o którym mowa w art. 186 (8) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy,
 • zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 93 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • należności ze stosunku pracy uznanych i niezaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych,
 • na żądanie pracownika dodatkowo - informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia, uzyskanych kwalifikacjach i przywrócenia pracownika do pracy.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.