Kto przeprowadza badania sprawozdań finansowych i jak się do tego przygotować?

Badanie sprawozdań finansowych może wynikać z obowiązku prawnego lub samego zainteresowania przedsiębiorcy, który chce ocenić kondycję ekonomiczną swojego biznesu. Wykonuje się je w celu weryfikacji poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sprawdzenia stanu aktywów i wysokości obrotów w danym roku rozliczeniowym. Oceny zgodności polityki rachunkowości z obowiązującymi przepisami nie może dokonać sam przedsiębiorca. Takie zadanie może jednak zlecić. Kto jest uprawniony do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych? Sprawdźmy, komu się je zleca oraz jak należy się do nich przygotować.

Komu można zlecić badanie sprawozdania finansowego?

Zgodnie z przepisami osobą uprawnioną do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest wyłącznie biegły rewident, wpisany do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Taką osobę muszą wyróżniać najwyższe kompetencje w zakresie wiedzy o rachunkowości i finansach. Oprócz tego rewident jest zobowiązany do wykonania swojego zadania przy zachowaniu obiektywizmu i tajemnicy zawodowej. Nie może on być w żaden sposób związany z działalnością firmy ani ze względów zawodowych, ani prywatnych. Z tego powodu jego wyboru nie może dokonać sam kierownik jednostki, który zleca przeprowadzenie badania. Na odpowiednią osobę wskazuje organ, który zatwierdza sprawozdanie finansowe.

Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego?

Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego dotyczy przede wszystkim skompletowania i udostępnienia biegłemu rewidentowi odpowiedniej dokumentacji, która dokładnie została wskazana w ustawie o rachunkowości. Nie jest ono czasochłonne, jeżeli rachunkowość firmy jest prowadzona z należytą starannością i przy zachowaniu ciągłości. Jakie dokumenty należy udostępnić biegłemu rewidentowi? Przedsiębiorca, który zleca kontrolę, musi zapewnić badającemu dostęp do ksiąg rachunkowych i wszystkich dokumentów dotyczących np. zestawienia obrotów i sald czy też transakcji z innymi podmiotami. Musi też być gotów na udzielenie biegłemu niezbędnych informacji w tym zakresie.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i rzetelną obsługę oraz pełną poufność oraz
bezpieczeństwo powierzonych nam danych i dokumentów.